Obchodní podmínky společnosti COPY CENTRUM EVRO s.r.o. se sídlem Hlásenka 1660, Vsetín 755 01, IČ: 286 43 429 vedená u Krajského soudu v Ostravě , spisová značka C 36437 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.evrovsetin.cz anebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) evrovsetin@evrovsetin.cz.

 1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) COPY CENTRUM EVRO s.r.o. se sídlem Hlásenka 1660, Vsetín 755 01, IČ: 286 43 429 vedená u Krajského soudu v Ostravě , spisová značka C 36437 (dále jen „CE“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi CE a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele služeb (dále jen „Smlouva“). Internetový obchod je CE provozován na internetové adrese www.evrovsetin.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky CE umístěné na adrese www.evrovsetin.cz (dále jen „webová stránka“) a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4.    Uzavřením Smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1. Vymezení pojmů a postup uzavření smlouvy

2.1.    COPY CENTRU EVRO s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
2.2.    Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
2.3.    Zákazník – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4.    Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).
2.5.    Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce CE, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání plnění. Neakceptováním platných podmínek nabídky CE, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.
2.6.    Není-li dohodnuto jinak, CE poskytne službu v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou CE platnou v den odeslání objednávky zákazníkem.
2.7.    Předmětem plnění na základě Smlouvy je objednávka služeb a/nebo zboží, které jsou uvedeny v objednávce zákazníka a následně potvrzena v závazném potvrzení objednávky ze strany CE, kterým se uzavírá Smlouva. Základní informace o cenách jednotlivých nabízených služeb dostupné na www.evrovsetin.cz, sekce ceník, případně níže v každé sekci obchodu. Přičemž tyto jednotkové ceny jednotlivých služeb jsou pouze orientační, neboť konečná celková cena služeb se většinou skládá z více položek a závisí na konkrétní objednávce a proto může být přesně a závazně CE stanovena až na základě provedení kalkulace, kterou je možné zpracovat až po zaslání přesného zadání objednávky, včetně konkrétních datových souborů, které mají být zpracovány.  V případě, že zákazník požaduje před závazným objednáním služeb zaslání kalkulace celkové ceny, zvolí si v online objednávce, volbu „Chci zaslat kalkulaci před zpracováním zakázky“, na jejímž základě CE zpracuje bez zbytečného odkladu od doručení této poptávky mající charakter předběžné objednávky ze strany zákazníka prosté jakýchkoliv pochybností či nejasností ve vztahu k předmětu plnění a po upřesnění veškerých požadavků zákazníka, kalkulaci finální ceny. Kalkulace ceny bude ze strany CE odeslána zákazníkovi na jím v objednávce udanou e-mailovou adresu ke konečnému odsouhlasení ceny a potvrzení závazné objednávky ze strany zákazníka. Potvrzením ceny, resp. závazným objednáním ze strany zákazníka se považuje Smlouva za oboustranně uzavřenou.
2.8.    V případě, že při zpracování zakázky dojde ke změně podmínek, nebo vyjdou najevo skutečnosti, které nemohly být dříve zjištěny či předpokládány, a tento fakt má negativní dopad na celkovou cenu, má CE povinnost o této skutečnosti informovat zákazníka a dohodnout s ním změnu konečné celkové ceny služeb.
2.9.   Veškeré ceny služeb jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, neboť CE je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“). Za zakázku zpracovanou a dodanou CE zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu služeb uvedenou v závazném potvrzení objednávky CE.
2.10.   Postup při uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) je následující. Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je  závazným potvrzením objednávky ze strany CE doručeným prostřednictvím e-mailu zákazníkovi. Objednávka zákazníka a závazné potvrzení objednávky ze strany CE se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. V případě, že si zákazník vyžádá kalkulaci konečné ceny služeb je ve smyslu odst. 2.7 těchto obchodních podmínek, návrhem na uzavření smlouvy kalkulace ceny služeb ze strany CE a Smlouva je uzavřena až akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění ze strany zákazníka, tedy závazným potvrzením této kalkulace ze strany zákazníka doručené CE.
2.11.  Objednávka prostřednictvím služby „On line objednávka“.  Webové rozhraní obsahuje základní seznam služeb nabízených CE, a to včetně uvedení základních cen nabízených služeb, přičemž vzhledem k variabilitě nabízených služeb je výše konečné celkové ceny služeb stanovena až na základě kalkulace provedené CE. Základní ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost CE uzavřít Smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Platnost individuálních cen či podmínek je vždy uvedena v kalkulaci zaslané zákazníkovi. Veškerá nabídka služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná a CE není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.
2.12.   Pro objednání služeb prostřednictvím webové aplikace „On line objednávka“ je postup při uzavření smlouvy následující. Zákazník vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Při vyplňování a zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je CE oprávněn objednávku odmítnout.
2.13.   Objednávkový formulář webové aplikace obsahuje zejména informace o:

 • objednávaných službách,
 • způsobu úhrady ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu vyzvednutí či doručení hmotného výsledku provedených služeb a
 • informace o nákladech spojených s dodáním hmotného výsledku služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

2.14.   Před odesláním objednávky služeb má zákazník možnost kontrolovat, doplňovat či jakkoliv měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Doručení objednávky, nikoliv však její závazné potvrzení ze strany CE, je zákazníkovi potvrzeno neprodleně po jejím doručení CE, formou automatické odpovědi odeslané na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
2.15.   CE je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objemu služeb, výše ceny, předpokládaných nákladech na dodání hmotného výsledku služeb/zboží) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem), popř. o jejich dodatečné upřesnění, a to zejména ve vztahu k zaslaným podkladům. V případě, že vzniknou nebo mohou vzniknout nejasnosti v souvislosti se zadáním – obsahem objednávky služeb, bude CE kontaktovat zákazníka se žádostí o doplnění informací či s návrhem na úpravu zadání s ohledem na zvýšení kvality či cenové efektivity poskytované služby.
2.16.   Zákazník bere na vědomí, že CE není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti s CE uzavřenou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neuhrazení ceny v minulosti poskytnuté služby.
2.17.   Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

 1. Cena služeb a platební podmínky

3.1.    Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním hmotného výsledku poskytovaných služeb či zboží dle Smlouvy může zákazník uhradit CE následujícími způsoby:

Online objednávka produktů

 • Platební kartou prostřednictvím webového prostředí
 • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně CE,
 • bezhotovostně převodem na účet CE výhradně však dle podmínek vzájemně sjednaných v separátní rámcové smlouvě či jiné písemně uzavřené smlouvě (dále jen „účet CE“);

3.2.    Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit CG také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží v předem ve Smlouvě sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním hmotného výsledku služeb. Zboží může být kupujícímu doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních či zásilkových služeb, popř. si je kupující může vyzvednout na provozovně prodávajícího. Adresa provozovny prodávajícího je zveřejněna na webovém rozhraní obchodu. Pokud si kupující zvolí úhradu kupní ceny bezhotovostně předem na účet prodávajícího, je povinen uhradit poštovné a balné předem spolu s kupní cenou. Není-li dále uvedeno výslovně něco jiného, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
3.4.    V případě platby v hotovosti je cena služeb splatná při převzetí či hmotného výsledku služby. V případě předem dohodnuté bezhotovostní platby je cena služeb splatná do 7 dnů od vystavení daňového dokladu – faktury není-li dohodnuto jinak.
3.5.    V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet CE.
3.6.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví CE ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. CE je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví CE zákazníkovi po uhrazení ceny zboží služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí hmotného výsledku služeb.
3.7.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník„), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (tj. zejména u zboží s potiskem). Zrušení objednávky s tiskem a odstoupení od smlouvy lze do doby zahájení prvních grafických prací. První grafické práce jsou zahájeny po obdržení závazné objednávky.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pohledávka z titulu náhrady škody vůči kupujícímu je splatná v den následující, kdy prodávající zjistí, že vrácené zboží vykazuje poškození. Zápočet pohledávek dle tohoto odstavce prodávající provede formou emailu zaslaného na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího, či písemně na adresu kupujícího uvedenou taktéž v tomto zákaznickém účtu.

4.1.    V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.

4.2.    Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle CE oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
4.3.    V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od Smlouvy, doporučuje CE následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje CE prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu CE: www.evrovsetin.cz, nebo na adrese sídla CE a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu zákazníka pro vrácení peněz (tj. ceny služeb a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem). CE v textové podobě potvrdí zákazníkovi přijetí formuláře, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení zákazníka – spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá zákazník – spotřebitel CE bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, hmotný výsledek služby (zboží), které od něho obdržel. Peníze (tj. cena služeb a náklady na dodání hmotného výsledku služeb či zboží do místa určeného zákazníkem) budou vráceny na uvedené číslo účtu zákazníka – spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, nikoliv však dříve než zákazník – spotřebitel hmotný výsledek služeb (zboží) CE předá nebo prokáže, že jej CE již odeslal.
4.4.    V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením hmotným výsledkem služeb/zboží, jestliže hmotný výsledek služeb/zboží nemůže být pro jeho povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
4.5.    Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již CE na základě požadavku zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je zákazník povinen uhradit CE poměrnou část ceny těchto služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
4.6.    Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka služby či zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.

 1. Přeprava a dodání hmotného výsledku služeb/zboží

5.1.    Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.
5.2.   Je-li CE podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem ve Smlouvě, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je CE oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění zboží.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
5.5.      V případě nevyzvednutí zhotovené a uhrazené zakázky, po uplynutí období delším než 60 dní od termínu vyhotovení zakázky, má CE právo po předchozím písemném upozornění zákazníka (e-mailová forma) s dodatečnou lhůtou pro vyzvednutí zakázky, zboží skartovat. Přičemž zákazník nemá právo na vrácení finančních prostředků, jež byly uhrazeny za zpracování zakázky ani na jinou formu kompenzace.

 1. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1.    CE odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).
6.2.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu CE nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že CE nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
6.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku služeb/zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4.    Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.
6.5.    Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.
6.6.    Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník – jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.
6.7.    Pro zákazníka – jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:
a)    výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b)    při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník – jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby CE,
c)    při podstatném porušení smlouvy má zákazník – jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.8.    Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje CE následující postup. Zákazník informuje společnost – přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení CE. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně CE na adrese sídla anebo mailem na evrovsetin@evrovsetin.cz o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.
6.9.    Reklamaci může zákazník uplatnit u CE – osobně v provozovně, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla CE anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: evrovsetin@evrovsetin.cz. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách CE. V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/zboží. CE současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.
6.10.    CE rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CE se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
6.11.    CE odpovídá zákazníkovi za prokazatelnou škodu způsobenou ať již prodlením s dodáním služeb/zboží a/nebo dodáním vadného plnění (služeb či zboží) nejvýše do výše ceny služeb/zboží bez DPH.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.    Zákazník bere na vědomí, že CE nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku odsouhlasení chyby zákazníkem, na základě odsouhlaseného kontrolního náhledu  a taktéž případně nahlášení chyby zákazníkem (např. chybného data konání akce na pozvánce).
7.2.    CE prohlašuje, že budou ze strany CE zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.
7.3.    Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit CE veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení CE vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady CE spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.
7.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně poštovného a balného).
7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. Ochrana osobních údajů

8.1.    Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování ze strany CE jsou upraveny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů“, který je k dispozici na webové adrese CE, a to na adrese www.evrovsetin.cz.

 1. Doručování

9.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
9.2.    Zpráva je doručena:
9.2.1.    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
9.2.2.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
9.2.3.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
9.2.4.    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty pěti (5) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2.    CE je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb nabízených prostřednictvím webových stránek na základě živnostenského oprávnění a činnost CG nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
10.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4.   Pokud mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”.
10.5     V případě sporů, které nebude možné vyřešit dohodou mezi CE a zákazníkem či mimosoudně, budou spory vyplývající ze Smlouvy či se jí týkající budou s konečnou platností rozhodovány u místně a věcně příslušného soudu dle místa sídla CE.
10.6.    Smlouva je archivována CE v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
10.7.    Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
10.8.    Kontaktní údaje COPY CENTRUM EVRO: adresa pro doručování Hlásenka 1660, Vsetín 755 01 , adresa elektronické pošty evrovsetin@evrovsetin.cz telefon 571 424 498 nebo 603 268 285
10.9.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. CE si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
10.10.   Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky CE stávají pro zákazníka závaznými.

Ve Vsetíně dne 1. 12.2022

Doplňující dokumenty